Creative Commons License

posted on 11 Aug 2009 13:47 by dhamweb

คุณมีเสรีภาพ :

 • ที่จะแบ่งปัน — ที่จะทำสำเนา แจกจ่าย และส่งงานในสายลมแห่งปัญญาต่อไป
 • ที่จะเรียบเรียงใหม่ — ที่จะดัดแปลงงานในสายลมแห่งปัญญา

ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ :

 • แสดงที่มา.  คุณต้องแสดงที่มาด้วยการลิงก์กลับมาที่สายลมแห่งปัญญา ด้วยการนำโค้ดเอชทีเอ็มแอลข้างล่างนี้ไปใส่ในหน้าเว็บที่คุณนำผลงานจากสายลมแห่งปัญญาไปแสดง

  	<div xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" about="http://dhamweb.exteen.com/"><a rel="cc:attributionURL" property="cc:attributionName" href="http://dhamweb.exteen.com">http://dhamweb.exteen.com</a> / <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/th/">CC BY-NC-SA 3.0</a></div>
  	


  "แสดงที่มาของผลงานนี้" หมายความว่า ท่านได้ผลงานนี้มาจากหน้าเว็บซึ่งมีข้อมูลเมตาดาตาที่ระบุแบบของสัญญาอนุญาตฝังอยู่ ซึ่งรวมถึงวิธีที่ผู้สร้างงานหวังจะให้แสดงที่มาของงานอย่างไร เมื่อนำงานไปใช้ต่อ คุณสามารถใช้โค้ดเอชทีเอ็มแอลที่นี่ เพื่ออ้างถึงงานดังกล่าว การทำเช่นนั้น จะฝังเอาข้อมูลเมตาดาตาลงไปในหน้าเว็บของคุณ ซึ่งจะทำให้ผู้อื่นสามารถหางานต้นฉบับเจอได้ด้วย
 • ไม่ใช้เพื่อการค้า. คุณไม่อาจใช้งานนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • อนุญาตแบบเดียวกัน. หากคุณดัดแปลง เปลี่ยนรูป หรือต่อเติมงานนี้ คุณต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันหรือแบบที่เหมือนกับสัญญาอนุญาตที่ใช้กับงานนี้เท่านั้น

ข้อสำคัญ

 • สำหรับ การใช้ซ้ำหรือการแจกจ่ายใด ๆ คุณต้องระบุข้อตกลงของสัญญาอนุญาตนี้อย่างชัดเจน วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นคือ การทำลิงก์กลับไปที่ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/th/
 • เงื่อนไขใด ๆ ข้างต้น อาจยกเว้นได้ หากคุณได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองลิขสิทธิ์
 • สัญญาอนุญาตนี้ ไม่ลดทอนหรือจำกัดจริยสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์
 • สัญญาอนุญาตนี้ เป็นฉบับย่อ อ่านสัญญาอนุญาตฉบับเต็มได้ที่ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/th/legalcode
Recommend